Co to jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna to zdolność do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły (wzrok, słuch, dotyk, węch, smak, układ przedsionkowy i proprioceptywny) z otoczenia do organizmu. Dzięki sprawnie działającemu układowi nerwowemu możemy segregować, porządkować i składać pojedyncze bodźce w kompletne reakcje mózgu. Prawidłowa organizacja wiadomości płynących z ciała i środowiska może być użyta do planowego ruchu, odpowiedniego napięcia mięśni, zachowania wyznaczonej pozycji ciała czy właściwego reagowania emocjonalnego na zaistniałą sytuację. Od przebiegu procesów dokonujących się w ośrodkowym układzie nerwowym zależą wysoce skomplikowane procesy takie jak mowa, czytanie, pisanie czy liczenie.

Zajęcia integracji sensorycznej mają na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych).

Posiadamy nowocześnie wyposażona salę terapii SI.
Na terapię zapraszamy również dzieci nie uczęszczające do naszego przedszkola.

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

To kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania, mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do momentu podjęcia nauki w szkole.

 

Dla kogo?

Dla rodziny dziecka z niepełnosprawnością, posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia realizowane są nieodpłatnie.

Wczesnym wspomaganiem mogą być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności:

 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, w tym z opóźnionym rozwojem mowy;
 • z niepełnosprawnością umysłową;
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • z zaburzeniami narządów wzroku, słuchu;
 • z niepełnosprawnością ruchową;
 • z zaburzeniami emocjonalnymi.

 

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w wymiarze od 4 do 6 godzin miesięcznie, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

 

Specjaliści realizujący zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 • psycholog,
 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
 • logopeda,
 • terapeuta Integracji Sensorycznej,
 • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.