Kucykowy Żłobek-wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez tworzenie miejsca opieki dla dzieci do 3 lat.

Projekt pn.: Kucykowy Żłobek jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 146/RPLU.09.07.00-06-0013/18-00 z dnia 03.04.2019.

Beneficjent:

Niepubliczne Przedszkole Kucykowa Kraina
Kalinówka 1A
21-040 Świdnik

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i poprawienie szans na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku na terenie gminy Głusk do 31.08.2020.

Kucykowa Kraina II

Projekt pn.: Kucykowa kraina II jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 268/RPLU.12.01.00-06-0051/17-00 z dnia 14.12.2017

Beneficjent:

Niepubliczne Przedszkole Kucykowa Kraina
Kalinówka 1A
21-040 Świdnik

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie 80 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z województwa lubelskiego w wieku 3-4 lat w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018.

Cel główny projektu zostanie zrealizowany dzięki osiągnięciu celów szczegółowych:

1) Zwiększone uczestnictwo w edukacji przedszkolnej 80 dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez utworzenie i wyposażenie 80 nowych miejsc wychowania przedszkolnego;

2) Zwiększone wczesne rozpoznawanie i korygowanie nieprawidłowości rozwojowych (wady wymowy, zaburzenia psychofizyczne i społeczne) 80 dzieci, poprzez uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych;

3) Wzmacnianie rozwoju psychoruchowego, kompetencji społeczno- emocjonalnych, w tym kluczowych 80 dzieci, poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach rozwijających.