Kucykowa Kraina II

Projekt pn.: Kucykowa kraina II jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 268/RPLU.12.01.00-06-0051/17-00 z dnia 14.12.2017

Beneficjent:

Niepubliczne Przedszkole Kucykowa Kraina
Kalinówka 1A
21-040 Świdnik

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie 80 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z województwa lubelskiego w wieku 3-4 lat w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018.

Cel główny projektu zostanie zrealizowany dzięki osiągnięciu celów szczegółowych:

1) Zwiększone uczestnictwo w edukacji przedszkolnej 80 dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez utworzenie i wyposażenie 80 nowych miejsc wychowania przedszkolnego;

2) Zwiększone wczesne rozpoznawanie i korygowanie nieprawidłowości rozwojowych (wady wymowy, zaburzenia psychofizyczne i społeczne) 80 dzieci, poprzez uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych;

3) Wzmacnianie rozwoju psychoruchowego, kompetencji społeczno- emocjonalnych, w tym kluczowych 80 dzieci, poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach rozwijających.

REGULAMIN – aktualizacja:

 

REGULAMIN:

 

Zapytania ofertowe – MEBLE:

 

Zapytania ofertowe – ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

Zapytania ofertowe – PLAC ZABAW: