OPIEKA DZIENNA-KUCYKOWA KRAINA EWA BEDNARCZYK informuje o realizacji projektu pt. „Inwestycja w OZE w Opieka Dzienna-Kucykowa Kraina Ewa Bednarczyk”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji znajdą Państwo w OPISIE PROJEKTU.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i realizujemy  projekt pt„Inwestycja w OZE w Opieka Dzienna-Kucykowa Kraina Ewa Bednarczyk” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowane ze środków europejskich.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 21.84 kW na dachu budynku zlokalizowanego w miejscowości Kalinówka 1A, 21-040 Świdnik, w powiecie lubelskim, województwo Lubelskie. Instalacja będzie wytwarzała energię na potrzeby działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę. Nadwyżka energii, która nie zostanie zużyta do działalności będzie odprowadzana do Sieci Dystrybucyjnej.

Cele projektu to:

 1. Zmniejszenie kosztów operacyjnych funkcjonowania firmy.
 2. Produkcja energii z OZE.
 3. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania podmiotu na środowisko naturalne. Projekt zakłada roboty budowlane polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej. Grupy docelowe projektu to przedsiębiorstwo Wnioskodawcy oraz jego klienci.

Wybrane przez Wnioskodawcę do realizacji wskaźniki projektu to:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1);
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2);
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok];
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe];
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [kWe]

Wskaźniki rezultatu:

 • Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]

 

Całkowita wartość projektu wynosi:  87 994, 38 PLN

Współfinansowanie UE w kwocie:  57 196, 34 PLN

 

Kucykowy Żłobek-wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez tworzenie miejsca opieki dla dzieci do 3 lat.

Projekt pn.: Kucykowy Żłobek jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 146/RPLU.09.07.00-06-0013/18-00 z dnia 03.04.2019.

Beneficjent:

Niepubliczne Przedszkole Kucykowa Kraina
Kalinówka 1A
21-040 Świdnik

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i poprawienie szans na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku na terenie gminy Głusk do 31.08.2020.

Kucykowa Kraina II

Projekt pn.: Kucykowa kraina II jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 268/RPLU.12.01.00-06-0051/17-00 z dnia 14.12.2017

Beneficjent:

Niepubliczne Przedszkole Kucykowa Kraina
Kalinówka 1A
21-040 Świdnik

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie 80 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z województwa lubelskiego w wieku 3-4 lat w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018.

Cel główny projektu zostanie zrealizowany dzięki osiągnięciu celów szczegółowych:

1) Zwiększone uczestnictwo w edukacji przedszkolnej 80 dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez utworzenie i wyposażenie 80 nowych miejsc wychowania przedszkolnego;

2) Zwiększone wczesne rozpoznawanie i korygowanie nieprawidłowości rozwojowych (wady wymowy, zaburzenia psychofizyczne i społeczne) 80 dzieci, poprzez uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych;

3) Wzmacnianie rozwoju psychoruchowego, kompetencji społeczno- emocjonalnych, w tym kluczowych 80 dzieci, poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach rozwijających.